Textruta: Textruta: TORGHANDEL

MARKNADSKALENDRAR

Välkommen till www.knalleweben.se

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      

TORGHANDLARE SKALL HA F-SKATTEBEVIS ANSER FÖRVALTNINGSRÄTTEN.

En föreskrift att försäljare skall vara skyldiga att ha ett s.k. F-skattebevis är inte lagligt anser Länsstyrelserna i Stockholm och Dalarna, men Förvaltningsrätten i Stockholm har en annan åsikt.

Stockholms kommun kräver F-skattebevis

Stockholms stads kommunfullmäktige har den 8 april 2019 fattat beslut om nya ordningsföreskrifter för torghandel. Kommunens beslut har fattats med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617). I enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen har föreskrifterna den 16 april 2019 översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning. Länsstyrelsen har utrett ärendet och funnit att delar av ordningsföreskrifterna, specifikt 4 b § (bestämmelsen), strider mot lag. Bestämmelsen innehåller ett absolut krav på att de näringsidkare som vill bedriva torghandel vid årlig ansökan ska vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna upphävde besluten

Länsstyrelsen upphävde 4 b § i Stockholms stads ordningsföreskrifter för Torghandel, beslutade av kommunfullmäktige den 8 april 2019. Länsstyrelsens beslut fattas med stöd av 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).

Även Länsstyrelsen i Dalarna har i beslut 1994-07-01 upphävt en lokal torghandelsföreskrift om F-skattebevis med den motiveringen att innehav av ett F-skattebevis inte utgör ett villkor för näringsverksamhet. Ett krav på sådant bevis ansågs därför som en obefogad inskränkning i den enskildes rätt. Föreskriften ansågs inte heller behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Stockholm får dock rätt i Förvaltningsrätten–torghandlarna måste ha F-skatt

Publicerat torsdag 28 november kl 22.30

Stockholms stads 160 torghandlare måste genomgå en kreditprövning och ha F-skattesedel. Det meddelade Förvaltningsrätten på torsdagen.

Domen får till följd att föreningar, skolklasser och privatpersoner som bedriver hobbyverksamhet på torgen portas.

Länsstyrelsen överklagar Förvaltningsrättens dom

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att ärendet behöver prövas av kammarrätten då det finns ett stort behov av vägledning i rättstillämpningen. Rättspraxis saknas på området och då det finns ett stort antal kommuner i landet som kan komma att införa liknande ordningsföreskrifter med förvaltningsrättens beslut som stöd finns ett behov av prövning av högre instans. Länsstyrelsen överklagar därför förvaltningsrättens beslut i ärendet.”

Lokala ordningsföreskrifter

Enligt ordningslagens 3 kapitel, 8-10 §§ får en kommun meddela ytterligare föreskrifter som krävs för att upprätthålla allmän ordning. De flesta kommuner har sådana föreskrifter. Dessa brukar till exempel reglera sådant som buller, affischering, kopplingstvång på hundar, fyrverkerier, förbud att förtära alkohol med mera.

Den allmänna ordningen kan sägas vara den ordning som ska råda för att människor ska känna sig trygga och säkra när de vistas på allmänna platser och deltar i allmänna sammankomster. Att människor skulle känna sig otrygga när de vistas på stadens torg om torghandlarna själva inte betala in preliminärskatt och sociala avgifter, innehar F-skattebevis, är nonsens.

Kommunen torde saknar stöd i ordningslagen för att införa regler som innebär att endast näringsidkare som innehar F-skattebevis får bedriva handel på stadens torg. F-skattebeviset visar endast att innehavaren själv betalar in  preliminärskatt och sociala avgifter och utgör således inte ett villkor för näringsverksamhet eller behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen, oavsett vad förvaltningsrätten kommit fram till. Ett F-skattebevis utesluter ej heller att innehavaren trots det kan vara oseriös.

Tvånget är således inte påkallat av ordningsändamål och är därför onödigt och strider med anledning av detta mot 3 kap.12§ ordningslagen.

Det här gäller för att bli godkänd för F-skatt

Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du

· bedriver näringsverksamhet

· avser att bedriva näringsverksamhet

· har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan om din anställning kan du bli godkänd för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Ett handelsbolag kan också bli godkänt för F-skatt. Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt inte vara godkänd för F-skatt utan i stället betala särskild A-skatt, SA-skatt.

F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner, gäller särskilda regler.

Stig Wiklund

Länkar   

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar