Vill Du som knalle delta här? Gå isåfall till Formulär för knallar och fyll i dina uppgifter.

www.knalleweben.se. e-post: g-produktion@telia.com. mobil:0709-85 50 56. Länkar    Här hittar du Knallar       Formulär för knallar


2016-09-11

  HAR EN LAG SOM SKAPATS PÅ FALSKA GRUNDER EXISTENSBERÄTTIGANDE?

Svaret torde vara ett rungande nej, framför allt i ett samhälle som utger sig för att vara demokratiskt. I Sverige existerar det dock en sådan lag som slår hårt mot den som bedriver torg och marknadshandel. Det är lagen som fr.o.m. den 1 januari 2014 innebär att även torg och marknadshandeln skall använda kassaregister vid sin försäljning.

Det är numera konstaterat att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk när lagändringen började gälla 2014. Skatteverket har fortfarand inte visat någon utredning som visar att det finns kassaregister tillverkade för utomhusbruk, och till en kostnad av 6000:- kronor så som det angavs i förarbetena till lagen.

För tredje året i rad kräver nu knallarna återigen att det sker en översyn av lagen. Att det snarast sker en sådan får ses som en rimlig begäran i skenet av de problem som lagen och dess tillämpning i praktiken innebär för  landets torg och marknadshandlare.

TORG OCH MARKNADSHANDLARE, LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?
Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.
Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation.
Fortsätt…..
Stig Wiklund

INGA GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR GÄLLER
Knallar vittnar att säljare av kassaregister uppger att garantier inte gäller när registret används utomhus och att det inte går att teckna försäkringar som täcker elolyckor när kassaregister för inomhusbruk används i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att torg och marknadshandeln ändå kan använda sådana för att slippa kontrollavgifter.
Stig Wiklund
Kommentera

2015-05-21
Kontrollenheter inte tillverkade för kyla
Användningsområdet är begränsat när det gäller temperaturen, lägsta temperaturen är samma som den Skatteverket kräver, +5 grader.
Även när det gäller luftfuktigheten finns det problem, sistnämnda har inte knallen någon som helst möjlighet att skydda mot luftfuktighet som överstiger 85%.
Fortsätt…
Stig Wiklund

Hur säkra är mobila kassor mot virus och angrepp?
It-kriminella attackerar mobila enheter där säkerheten är eftersatt. Både telefoner och Internet utsätts för virusangrepp, hackers tar sig in och ställer till problem. Fortsätt...

2016-03-22
SKATTEVERKET SMYGER PÅ KNALLARNA
Aldrig förr har skatteverket jagat landets knallar så intensivt som efter den 1 januari 2014, då ändrades lagen så att även torg- och marknadshandeln tvingades använda kassaregister.

Skatteverket torde vara väl medvetna om att det inte existerar kassaregister tillverkade för utomhusbruk, men tvingar ändå knallar att under hot om vite på upp till en kvarts miljon använda kassaregister som inte är tillverkade för utomhusbruk.
Att inga garantier eller försäkringar gäller när sådana används utomhusbruk tar Skatteverket ingen hänsyn till.

Orsaken till den intensiva bevakningen torde bl.a. vara att man är medveten om dom höga kontrollavgifterna och dom många driftstoppen som sker. Driftstopp som sker därför att det inte finns kassaregister tillverkade för den tuffa miljö som torg- och marknadshandeln är verksam i.
Kontrollavgifterna var från början 10 000 och 20 000kronor men har nu höjts till 12 500 respektive 25 000 kronor.

Driftstoppens orsak kan kan variera samt förklaras och bevisas direkt vid kontrollbesöket. Skatteverket gör kontrollbesök anonymt, den kontrollerades möjlighet att träda orsaken till driftstoppet i bevis finns naturligtvis inte när kontrollanter vid anonyma kontroller inte ger sig till känna.

När den som har kontrollerats inget vet förrän det dimper ner ett övervägande från Skatteverket i brevlådan att dom har gjort ett kontrollbesök och överväger att ta ut en kontrollavgift så händer det att det står ord emot ord, när sådana situationer uppstår är det alltid Skatteverket som utan bevisbörda vinner även i domstolar.
Stig Wiklund
Kommentera

2016-03-19
FRISEDEL ÅT ÖVERHETENS GROVA SKATTEBROTT ?

Inkomster som skall ligga till grund för beskattning i Sverige döljs medvetet utomlands. Ofta hamnar miljonbelopp i skatteparadis. 
Skatt som borde ha betalats i Sverige, uppgår enligt Skatteverkets bedömning till minst 46 miljarder kronor årligen. 

Öppenhet och redovisning av tillgångar av bl.a. svenska miljardärer och storföretagares gömda medel hos utländska banker har tidigare varit näst intill obefintlig men har nu ändrats. I Luxemburg har regeringen infört krav på obligatorisk rapportering till skattemyndigheten i kontohavarens hemlands, och i Schweiz gäller samma regler från och med 2016.
Stora resurser satsas av Skatteverket på ökad kontroll av svenskars tillgångar utomlands. Ungefär 200 utredare och processförare på Skatteverket arbetar med att  hitta missade skatteintäkter.
             
Skatteförfarandelagen (2011:1244) ger privatpersoner möjlighet att rätta fel fem år tillbaka i tiden. Då kan åtal för skattebrott undvikas. Enligt skattebrottslagen (1971:69) går det att åtala för grovt skattebrott för förseelser tio år tillbaka i tiden. Skatteverket har dock tagit ett informellt beslut att den som lämnar in självrättelse för fem år och samtidigt lämnar in uppgifter om år sex till tio slipper åtal för skattebrott. Sparsam skatt

Avkastningen på pengar man har utomlands ska alltså beskattas i Sverige när man bor och är Skatteskyldig i Sverige. Överstiger den undanhållna skatten cirka 400 000 kronor lyder den under klassen grovt skattebrott. Den som själv skickar in en rättelse innan han/hon blivit avslöjad slipper åtal och skattetillägg och behöver endast betala skatt på pengarna fem år tillbaka i tiden. 1,8 miljarder har hitintills betalats i form av sådan skatt av de ca 9000 som nu har lämnat en självrättelse.

Enligt Göran Haglund på Skatteverket så kan man i andra länder gå längre tillbaka än 10 år i tiden. Storbritannien går 20 år tillbaka och har ingen preskriptionstid alls.

Den som missar att lämna ett kvitto vid en försäljning på torget eller marknaden och måste betala 12500 eller 25000 kronor som straff tycker nog att de lagar och regler som skatteverket tillämpar på dom som gör självrättelser av obeskattade tillgångar utomlands borde ändras så att även dom som tillsammans blåser staten på miljarder tvingas ta sitt straff oavsett hur skattebrottet upptäcks.
Stig Wiklund
Kommentera


2017-03-18
STRAFFAS NÄR ANDRA GÖR FEL
I torg- och marknadshandeln är det under högsäsongen många marknader som går av stapeln samtidigt. För en del knallar är det under den tiden nödvändigt att ta till vara på den möjligheten som då finns till ökad försäljning genom att anlita tillfällig personal och delta på flera marknader samtidigt.
En del knallar kan ha allt från 2 till 10 diskar under en viss period på sommaren då marknadssäsongen är som störst.

Ett av problemen som den nya lagen skapar är att om den anställde som säljer missar att erbjuda kunden ett kvitto och/eller inte registrerar försäljningen i det kassaregister som arbetsgivaren tillhandahåller så är det ägaren av kassaregistret, det vill säga arbetsgivaren, som måste betala kontrollavgiften på 12 500 eller  25 000 kronor till staten.
En helt barock situation som innebär stora problem. Vem skulle t.ex. våga införa en lag som innebär att det är ägaren av den bil som körs för fort som skall betala böterna oavsett vem som kör fordonet.
Stig Wiklund
Kommentera

2016-03-16
RIKSDAGEN AVSLOG SAMTLIGA MOTIONER!
Riksdagen gick på Skatteutskottets förslag och avslog samtliga motioner om att kassaregisterlagen ska ses över särskilt med avseende på torg- och marknadshandeln.

Utskottet åberopar i sitt ställningstagande Finansminister Magdalena Anderssons hänvisning med anledning av interpellation 2014/15:571 om möjligheten till undantag från reglerna om krav på kassaregister, samt Skatteverket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverkets gemensam skrivelse den 18 maj 2015. Däri redovisas en samsyn om hur frågor om elsäkerhet bör hanteras i samband med torg- och marknadshandel.

Utskottet tolkade finansministerns svar som att lagstiftningen kan hanteras även när det gäller torg- och marknadshandel, detta mot bakgrund av myndigheternas uttalande och eftersom Skatteverket har möjlighet att medge dispens från skyldigheter som gäller kassaregister.  Fortsätt...
Stig Wiklund
Kommentera


2016-03-03
DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKV
Skatteverket menar man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter. Så skriver Skatteverket Södertälje i beslut om kontrollavgift på 10 000 kronor.
Skatteverket anser att om ett driftstopp av kassan inträffar så ska ett certifierat kassasystem användas vid  försäljning så snabbt som möjligt. Skatteverket skriver att dom kan godta att en kassa som drabbas av ett driftstopp inte används den dagen själva driftstoppet inträffar.  Är det så att driftstoppet inträffar på en lördag och man tidigast kommer i kontakt med en kassaleverantör på måndag så kan Skatteverket godta att driftstoppet av det certifierade kassasystemet uppgår till max två dagar. Skatteverket skriver vidare i beslutet att man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter.
Stig Wiklund
Kommentera

2016-03-02
Kassaregistren fungerade inte, Skatteverket begär en kvarts miljon

Inköpet av sex kassaregister Sams4S visade sig inte fungera i praktiken, damm som trängde in och kvittoskrivare som slutade fungera ledde till ständiga driftstopp.
Skatteverket gjorde kontrollinköp och beslutade om kontrollavgifter.

-   En månad efter Skatteverkets anonyma kontrollbesök kom det brev om att det tjöt i kontrollboxen och att vi inte registrerat försäljning i kassaregister, berättar företagets VD.

Då företaget och andra konstaterade att det inte fanns kassaregister som var tillverkade för utomhusbruk och som fungerade på ett säkert sätt på torg och marknader så felanmäldes samtliga register och togs bort från diskarna i väntan på att kassaregister för utomhusbruk skulle finnas att tillgå.
Senare gjorde Skatteverket ett flertal kontrollköp hos företaget och vände sig i september förra året till domstol med en begäran att företagaren ska betala 250 000 kronor till statskassan.
Förvaltningsdomstolen tar nu upp ärendet den här månaden.

INGA GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR
Knallar vittnar att säljare av kassaregister uppger att garantier inte gäller när registret används utomhus och att det inte går att teckna försäkringar som täcker elolyckor när kassaregister för inomhusbruk används i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att torg och marknadshandeln ändå kan använda sådana för att slippa kontrollavgifter.
Stig Wiklund
Kommentera

2016-03-03
SVENSKT NÄRINGSLIV SPOLAR SKVs HEMSTÄLLAN
Svenskt näringsliv SN, var en av remissinstanserna till Skatteverkets hemställan att kravet på kassaregister även ska omfatta utländska näringsidkare (Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen) skriver bl.a. så här i sitt remissvar:

"I hemställan föreslår Skatteverket att kravet på kassaregister ytterligare utvidgas. Med hänsyn till vad som anförts ovan avstyrker SN förslagen och föreslår i stället att regeringen tillsätter en från Skatteverket oberoende utredning som på ett objektivt sätt utvärderar effekterna av de bestämmelser om kassaregister och personalliggare som hittills införts. En effektiv och rättssäker skattekontroll är av yttersta vikt för samhället. För att uppnå detta behöver de metoder som tillämpas kunna prövas öppet och utvärderas samt vid behov förändras eller till och med slopas."

Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen har remissbehandlats och är nu under beredning inom regeringskansliet.
Stig Wiklund
Kommentera

2015-08-13
Många felanmälningar 2014
På min fråga (15MBSKV651081) till Skatteverket hur många felanmälningar som gjordes 2014 beträffande kassaregister blev svaret att det gjordes  2123 st felanmälningar 2014 avseende kassaregister. 
Något som bekräftar att det uppstått oacceptabla problem till följd av den nya lagstiftningen som tvingar Torg och Marknadshandeln att använda kassaregister utomhus som  inte är tillverkade för utomhusbruk.
Stig Wiklund

Frågor med svar till Skatteverket
Fortsätt...

Läs vad pressen skriver om kassaregisterbråket
Kassaregisterrådet kallar till krismöte med Elsäkerhetsverket och Skatteverket den 23 maj för att klargöra vilka krav som faktiskt gäller och hur de ska kommuniceras. Uppdaterad 13 maj 2014

Kontrollenheten är en förbrukningsvara
I kontrollenheten finns ett batteri som driver den befintliga realtidsklockan i enheten. Batteriet till klockan går inte att byta vilket betyder att alla nuvarande kontrollenheter måste bytas när batteriet tar slut. Fortsätt...

PROMEMORIA FRÅN SKATTEVERKET OM TIGGERISKATT
Skatteverkets rättsavdelning har på generaldirektörens uppdrag utrett möjligheterna att beskatta de alltmer talrika romska tiggarna i svenska städer. Utredningen har gjort följande bedömningar
Läs hela här

11 september 2014
OM ELSÄKERHET
Elsäkerhetsverket har uppdaterat sitt "Förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk" den 13 augusti 2014. Det är den senaste uppdateringen som Elsäkerhetsverket gjort beträffande el utomhus. Däri framgår klart och tydligt att jag ska följa tillverkarens anvisningar och använda en apparat som är avsedd för utomhusbruk. Tillverkarens anvisningar (som ska vara på svenska) ska tydligt visa var och hur den kan användas. Läs hela här
Stig Wiklund

25 oktober 2014
LÖGN OCH HALVSANNINGAR BLEV EN LAG
Ett dokument som visar hur illa ställt det var med rättssäkerheten när kassaregisterlagen ändrades att omfatta även torg och marknadshandeln, och hur nonchalant SKV hanterar detta.
Det hela började med den bofasta handelns lobbyverksamhet som med blomsterhandelns i spetsen anklagade torg och marknadshandeln att ha förorsakat nedläggelse och arbetslöshet.
  SKATTEVERKET KRÄVER KNALLE PÅ 250 000 KRONOR 
Fortsätt
KOMMENTERA

Gå till Kommentarer  1 kommentar lämnad

1 mars 2016
Vilka slag av klagomål kan Europadomstolen pröva?

Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och rättigheter enligt konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. 

Den klagande måste ha uttömt alla inhemska rättsmedel. Det betyder att den som vill klaga till Europadomstolen först måste ha försökt få rättelse till stånd inom landet ifråga genom att utnyttja de möjligheter som finns att överklaga myndigheters och domstolars beslut. I de flesta fall måste den klagande ha fört sin sak till den högsta instansen - normalt Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen - innan det är möjligt att gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen.
Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen och det måste röra en rättighet som anges i konventionen eller i något av tilläggsprotokollen. Ett klagomål kan inte rikta sig mot en enskild person eller organisation utan måste rikta sig mot en stat och det måste handla om en fråga för vilken staten kan hållas ansvarig.

Stig Wiklund