ETT 40-TAL DOMAR UNDERKÄNNS PÅ GRUND AV JÄV

En domare, som efter att ha dömt till myndighetens favör, fick ett 40-tal domar underkända när hon fick en sökt cheftjänsten på Skatteverket. Målen måste nu göras om och Advokatsamfundet varnar för att opartiskheten i rättssystemet undergrävs. Tidningen Näringslivet

61 procent anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, enligt den undersökning som Rättvis skatteprocess gjorde 2018.

– Det är en fråga att ta på största, största allvar. Vårt rättssystem uppfattas inte som tillräckligt opartiskt, det är ganska horribelt, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet.


 Advokater eniga: Anser att förvaltningsrätter är partiska

 
I en beställd undersökning av Rättvis skatteprocess anser den övervägande delen advokater som processar i skattemål att förvaltningsdomstolarna är partiska. 61 procent av advokaterna var eniga om den uppfattningen, endast 12 procent anger att dom är opartiska.

69 procent av advokaterna anse även att det oftast inte går att i domarna utläsa hur domstolen resonerat när de dömt.

 


84 procent av Skatteadvokaterna anser att bevisprövningar inte får ett rimligt utfall i förvaltningsdomstolar. Man menar att förvaltningsdomstolarna i många fall bortser från de bevis som fins, oavsett hur bra de är.

 

Advokater som processar i förvaltningsdomstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Skillnaden mellan förvaltningsdomstolar och övriga domstolar är anmärkningsvärt stora. Det är två av tre skatteadvokater som anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Motsvarande uppfattning för andra är dock endast en av tio.

Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige