Inbetalning till skattekontot

Inbetalningar till Skatteverket ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Vi tar inte emot kontantinbetalningar eller checkar, alla betalningar måste göras via insättning till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.

Länk till SKV

SKATTEVERKET UPPFYLLER INTE SIN SKYLDIGHET ATT TA EMOT KONTANTER

Det faktum att det är möjligt att besöka en bank och via bankgiro betala med kontanter innebär, enligt JO:s beslut den 21-03-2023, inte att Skatteverket har levt upp till sin skyldighet att ta emot kontanter.

En ny lag (2022:1568) om Sveriges riksbank har trätt i kraft. Enligt 4 kap. 12 § är kontanter (dvs. sedlar och mynt) och beredskapspengar lagliga betalningsmedel. Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 1 § andra stycket i 1988 års riksbankslag med den enda skillnaden att numera är även beredskapspengar lagliga betalningsmedel.

Av förarbetena till den äldre bestämmelsen framgår att innebörden av att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel är att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (se prop. 1986/87:143 s. 64). Bestämmelsen i 4 kap. 12 § i den nya riksbankslagen innebär ingen förändring i det avseendet (se prop. 2021/22:41 s. 122).

Sveriges riksbank ger ut sedlar och mynt som således är lagligt betalningsmedel. Samtidigt tar en av våra största myndigheter inte emot dem om någon vill betala avgifter med kontanter. Detta är anmärkningsvärt, förvånande och lagstridigt, och många myndigheter har nog inte klart för sig vilken långtgående skyldighet de har att ta emot kontanter som betalning.

Skatteverket som kräver efterlevnad av folkets skyldigheter borde föregå med gott exempel och leva upp till sina egna skyldigheter.

Till första sidan

DÄRFÖR MINSKAR ANVÄNDNINGEN AV KONTANTER

Återkommande i massmedia är redogörelser för hur användningen av kontanter minskar i landet, man noterar även att Sverige är det land som minst använder kontanter som betalningsmedel. Mer eller mindre kan syftet med denna stora spridning vara underförstått att ifrågasätta kontanternas existens. 

Det går inte att i det sammanhanget låta bli att inse att när man som i Sverige nekar att ta emot och hantera kontanter för varor och tjänster samt därtill plockar bort uttagningsautomaterna som ska förse oss med kontanter försvinner, så minskar även nyttjande av kontanthanteringen per automatik. 


Vi uppmanas även gång på gång att skaffa kontanter i händelse av krig eller andra saker som omöjliggör anskaffande av kontanter. Påpekas skall att det redan nu finns en kategori medborgare som lever i ett digitalt utanförskap som regeringen hittills tycks ha sopat under mattan.

Stig Wiklund

VARFÖR GÖR INTE REGERINGEN     SOM DANMARK OCH NORGE

I Danmark och Norge har man lagstiftat att handeln är tvungen att ta emot kontanter. Varför vill regeringen inte göra lika dant här i Sverige? I stället väljer regeringen, troligen som enda land i Europa, att tillåta handeln och de flesta andra att neka ta emot kontanter. 


                                                          REGERINGEN MÅSTE STOPPA ALLA SOM NEKAR KONTANTER

I förvaltningsdomstolens dom, i mål 2793–14 den 23 april 2014, skriver domstolen i sin dom att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel.

I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64).

–Denna skyldighet gäller dock inte utan undantag, skriver högsta förvaltningsdomstolen i sin dom och skriver vidare att i vissa fall kan parterna avtala om att betalning ska ske med andra betalmedel än kontanter.

 

AVTALSFRIHET

Eftersom det i många fall råder avtalsfrihet så kan butiker, restauranger, bussar och gym bestämma att man som kund till exempel bara kan betala med kort. Eller för den delen att butiken eller restaurangen inte accepterar mynt som betalning eller vissa valörer på sedlar.

När du som kund går in i butiken eller ombord på bussen så anses du acceptera de aktuella betalningsvillkoren.


BANKER

Den här avtalsfriheten gäller också mellan banker och deras kunder. Ett sådant avtal kan vara skriftligt eller muntligt. Det behöver alltså inte vara fråga om ett regelrätt skriftligt avtal utan det räcker med att kunden informeras om att banken inte tar emot kontanter.

 

                                                      EU HAR EN SUNDARE SYN PÅ KONTANTER ÄN SVERIGE

Till skillnad mot Sverige måste butiker i euroområdet acceptera kontanter. Euroområdet avser de länder som har antagit euron som sin nationella valuta. Det är över 300 miljoner människor som använder valutan och den har en betydande roll för länder och omvärlden. 

Kontanter är fortfarande ett viktigt betalmedel och dominerar i de länder som har euron som sin nationella valuta.


EURO VALUTANS ANVÄNDNING I ANDRA LÄNDER

Euro (€) är den officiella valutan i 19 av de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och i Euroområdet, även känt som eurosamarbetet. Länder som använder euro som sin officiella valuta.


                                                          

 


VARFÖR GÖR INTE REGERINGEN SOM DANMARK OCH NORGE

I Danmark och Norge har man lagstiftat att handeln är tvungen att ta emot kontanter. Varför vill regeringen inte göra lika dant här i Sverige? I stället väljer regeringen, troligen som enda land i Europa, att tillåta handeln och de flesta andra att neka ta emot kontanter.

När till och med bankerna har rätt att vägra hantera de svenska kontanterna utan att regeringen ingriper med lagstiftning, kan man börja undra om den svenska regeringen är köpta av bankerna och handeln.

Vilka möjligheter har butiker och andra att hantera kontanter när elnätet inte längre levererar någon elektricitet? vilka krav existerar för att det ska finns sådana möjligheter?  Är det bara torg och marknadshandeln som med sina batteridrivna kassaregister klarar kontanthanteringen när det saknas el?

Inser regeringen inte problemen med kontantlöst samhälle när de elektriciteten försvinner eller de digitala systemen slutar fungera av någon annan orsak? 

I Sverige lever flera tusentals människor i digitalt utanförskap!

Stig Wiklund 

Till Första sidan