JO KRITISK TILL ATT POLISEN BITRÄDDE SKATTEVERKET VID KONTROLLBESÖKDet var näringsidkaren som den 7 februari 2020 i sin JO anmälan framförde klagomål mot Polismyndigheten och Skatteverket. Klagandet gällde bl.a. Polisens agerande när de biträdde Skatteverket vid kontroll av företagets kassaregister.


Skatteverkets personal genomförde vissa kontroller.

Skatteverket ville titta i en byrålåda, men personalen nekade dem detta.  Byrålådan var skild från kassautrustningen och var chefens privata.  Personalen upplyste om att chefen var i antågande och skulle vara på plats om några minuter. Företrädarna för Skatteverket brydde sig inte om den informationen och till slut slet en person i polisuniform upp lådan. JO anser dock att det inte är klarlagt om polisen deltog vid tillträdet.

Den 28 januari 2020 begärde Skatteverket handräckning för att dagen därpå utföra kontrollbesök vid flera verksamhets - ställen, bl.a. vid anmälarens företag. Vid ett kontrollbesök enlig skatteförfarandelagen finns det dock inget stöd i författning för Polismyndigheten att lämna biträde. I den begäran som Skatteverket skickade till Polismyndigheten den 28 januari 2020 angavs det uttryckligen att det rörde sig om ett kontrollbesök.

Justitieombudsmannen kritiserar Polisen och Skatteverket, det saknades stöd i lagen.

Begäran var också bristfälligt utformad när det gällde tillämpligt lagrum. Begäran saknade adressat och var inte undertecknad. Det finns ingen uppgift om att den diariefördes eller att Polismyndigheten upprättade ett ärende för själva handräckningsuppdraget. I begäran angav Skatteverket att polisen behövdes för att ”säkra kassaregister och eventuell personalliggare samt inhämta information om de verksamma personerna”. Det har inte kommit fram någon information om hur begäran översändes till Polismyndigheten, vem som tog emot den och vem som beslutade att den skulle godkännas.

Kassainventering får inte göras mot näringsidkarens vilja vid kontrollbesök

En näringsidkare kan alltså vägra att kassainventering genomförs vid Skatteverkets kontrollbesök enligt skatteförfarande lagen.

Kassainventering

En kassainventering förutsätter att man har fysisk tillgång till kassaregistret. Den tjänsteman som ska utföra kontrollen behöver därför ge sig till känna och genomföra ett oanmält kontrollbesök (prop. 2006:07:105 s. 64).

Näringsidkaren har rätt att motsätta sig kassainventeringen. Om näringsidkaren eller någon som företräder denne inte vill medverka till kassainventeringen ska åtgärden inte genomföras. Härigenom kan skiljelinjen mellan frivillighet och tvång upprätthållas. Motsätter sig näringsidkaren kontrollen får Skatteverket överväga om det finns anledning att i stället vidta andra åtgärder (prop. 2006/07:105 s. 66).

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det av avgörande betydelse att näringsidkaren uppfattar att det finns en reell möjlighet att motsätta sig åtgärden och i förlängningen få saken prövad av en domstol. Skatteverket bör därför regelmässigt informera näringsidkaren om denna rättighet. När åtgärden sker oanmäld och näringsidkaren har begränsad tid att ta ställning till Skatteverkets begäran ställs särskilt stora krav på att lämna lättillgänglig information (prop. 2006/07:105 s. 67). Kassainventeringen kan dock göras även om sådan information inte kan lämnas beroende på att varken näringsidkaren eller någon behörig ställföreträdare finns i verksamhetslokalen vid kontrollbesöket (prop. 2010/11:165 s. 878).  Läs JOs kritik    Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige