KRÄV ATT ALLA MÅSTE     TA EMOT KONTANTER

I Danmark och Norge har man lagstiftat att handeln är tvungen att ta emot kontanter. Varför vill regeringen inte göra lika dant här i Sverige? I stället väljer regeringen, troligen som enda land i Europa, att tillåta handeln och de flesta andra att neka ta emot kontanter.

DET DIGITALA UTANFÖRSKAPET

För dom som saknar digitala betalmöjligheter förvärras situationen allt mer. I Sverige lever tusentals människor i digitalt utanförskap. Enda alternativet för dessa människor är kontanter i form av sedlar och mynt som enligt svensk lag är giltiga betalningsmedel. Men vad hjälper det när det inte går att betala med kontanter? Även Skatteverket vägrar att ta emot kontanter, något som får stark kritik av JO.

Läs mer

ETT 40-TAL DOMAR UNDER-KÄNNS PÅ GRUND AV JÄV


En domare, som efter att ha dömt till myndighetens favör, fick ett 40-tal domar underkända när hon fick en sökt cheftjänsten på Skatteverket. Målen måste nu göras om och Advokatsamfundet varnar för att opartiskheten i rättssystemet undergrävs.

Tidningen Näringslivet


62 procent anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, enligt den undersökning som Rättvis skatteprocess gjorde 2018.


– Det är en fråga att ta på största, största allvar. Vårt rättssystem uppfattas inte som tillräckligt opartiskt, det är ganska horribelt, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Läs mer.


Advokater som processar i förvaltnings-domstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet.

Läs mer.


ADVOKATER ENIGA: ANSER ATT FÖRVALTNINGS RÄTTER ÄR PARTISKA

 Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål. Ända från längst i söder   och hela vägen upp till nordligaste Sverige finns både salutorg och marknader som tillsammans   besöks av miljontals människor.

Läs mer

 

Inbetalning till skattekontot

Inbetalningar till Skatteverket ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Vi tar inte emot kontantinbetalningar eller checkar, alla betalningar måste göras via insättning till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.

Länk till SKV

SKATTEVERKET UPPFYLLER INTE SIN SKYLDIGHET ATT TA EMOT KONTANTER

Det faktum att det är möjligt att besöka en bank och via bankgiro betala med kontanter innebär, enligt JO:s beslut den 21-03-2023, inte att Skatteverket har levt upp till sin skyldighet att ta emot kontanter.

En ny lag (2022:1568) om Sveriges riksbank har trätt i kraft. Enligt 4 kap. 12 § är kontanter (dvs. sedlar och mynt) och beredskapspengar lagliga betalningsmedel. Bestämmelsen motsvarar 5 kap. 1 § andra stycket i 1988 års riksbankslag med den enda skillnaden att numera är även beredskapspengar lagliga betalningsmedel.

Läs mer

JO KRITISK TILL ATT POLISEN BITRÄDDE SKATTEVERKET VID KONTROLLBESÖK


Det var näringsidkaren som den 7 februari 2020 i sin JO anmälan framförde klagomål mot Polismyndigheten och Skatteverket. Klagandet gällde bl.a. Polisens agerande när de biträdde Skatteverket vid kontroll av företagets kassa-register.

Läs merKassainventering får inte göras mot näringsidkarens vilja vid kontrollbesök

En kassainventering förutsätter att man har fysisk tillgång till kassaregistret. Den tjänsteman som ska utföra kontrollen behöver därför ge sig till känna och genomföra ett oanmält kontrollbesök (prop. 2006:07:105 s. 64). Näringsidkaren har rätt att motsätta sig kassainventeringen. Om näringsidkaren eller någon som företräder denne inte vill medverka till kassainventeringen ska åtgärden inte genomföras.  (prop. 2006/07:105 s. 66).

AMBULERANDE TORGHANDEL

   Några marknadshandlare som blev ambulerande torghandlare när de flesta marknader ställdes

   in  besökte Kopparberg


 Covid-19 pandemin slog till och myndigheternas restriktioner gjorde att de     flesta marknaderna, med några få undantag, tvingades ställa in sina marknader. Resultatet för   landets marknadshandlare, arrangörer och tivolin blev förödande.

Läs mer


Maken Kjell och Katarina driver ett

så kallat key-holding bolag i Spanien.

FLYTTADE TILL SPANIEN NU  PÅ  SVERIGEBESÖK

Hon sålde huset i Oxelösund och slog ner nya bopålar i Spanien.

– Inget jag ångrat, det är hemma nu, konstaterar Katarina Hoffman på tillfälligt besök i Sverige.

Här har hon dock kvar sin lastbil och ett litet lager varor som hon tänker testa intresset för på några marknader framöver. Läs mer.