KNALLAR MED MAT SAKNADE TILLSTÅND ATT SÄLJA LIVSMEDEL

 Det var på Torsås marknad den 28 oktober som en livsmedelsinspektör upptäckte att fem av försäljarna saknade tillstånd eller bröt mot regler.

 Tre knallar med mat saknade tillstånd att sälja livsmedel och två knallar fick tillfälligt förbud att sälja sina kylvaror då temperaturen i   kyldiskarna var för hög.

 Den som säljer livsmedel utan tillstånd rapporteras till den kommun där firman är registrerad, som sedan beslutar om sanktionsavgift.

Det var näringsidkaren som den 7 februari 2020 i sin JO anmälan framförde klagomål mot Polismyndigheten och Skatteverket. Klagandet gällde bl.a. Polisens agerande när de biträdde Skatteverket vid kontroll av företagets kassa-register. Läs mer

Kassainventering får inte göras mot näringsidkarens vilja vid kontrollbesök

En kassainventering förutsätter att man har fysisk tillgång till kassaregistret. Den tjänsteman som ska utföra kontrollen behöver därför ge sig till känna och genomföra ett oanmält kontrollbesök (prop. 2006:07:105 s. 64).

Näringsidkaren har rätt att motsätta sig kassainventeringen. Om näringsidkaren eller någon som företräder denne inte vill medverka till kassainventeringen ska åtgärden inte genomföras.  (prop. 2006/07:105 s. 66).

JO KRITISK TILL ATT POLISEN BITRÄDDE SKATTEVERKET VID KONTROLLBESÖK


ETT 40-TAL DOMAR UNDERKÄNNS PÅ GRUND AV JÄV


En domare, som efter att ha dömt till myndighetens favör, fick ett 40-tal domar underkända när hon fick en sökt cheftjänsten på Skatteverket. Målen måste nu göras om och Advokatsamfundet varnar för att opartiskheten i rättssystemet undergrävs. Tidningen Näringslivet

62 procent anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, enligt den undersökning som Rättvis skatteprocess gjorde 2018.

– Det är en fråga att ta på största, största allvar. Vårt rättssystem uppfattas inte som tillräckligt opartiskt, det är ganska horribelt, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

ADVOKATER ENIGA: ANSER ATT FÖRVALTNINGS RÄTTER ÄR PARTISKA


Advokater som processar i förvaltnings-domstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet.

Läs mer.


AMBULERANDE TORGHANDEL


     Några marknadshandlare som blev ambulerande torghandlare när de flesta marknader ställdes in besökte Kopparberg


 Covid-19 pandemin slog till och myndigheternas restriktioner gjorde att de flesta
 marknaderna, med några få undantag, tvingades ställa in sina marknader. Resultatet för   landets marknadshandlare, arrangörer och tivolin blev förödande. Läs mer


Knallarna på marknaden i Degeberga blev inlåsta på natten

Knallarna på marknaden i Degeberga blev inlåsta på natten mellan söndag och måndag.

Degebergas inlåsningen av knallarna nattetid torde vara unikt för landet, något som väckte både ilska och upprördhet bland knallarna.


–Det här satte säkerheten för de inlåsta knallarna på spel, vad händer om någon av de inlåsta behöver akut sjukvård, eller om det börjar brinna på området, eller att det uppstår en situation som kräver en polisinsats, säger Guido Carinci som är TOMERS ordförande.


Att området skulle stänga klockan 19 var det ingen knalle som blivit underrättad om, i varje fall inte den knalle som ringde arrangören som aggressivt och i berusat tillstånd hävdade motsatsen. Flera knallar vittnar dock om att de inte erhållit någon information om stängningen.

Läs mer


Maken Kjell och Katarina driver ett

så kallat key-holding bolag i Spanien.

FLYTTADE TILL SPANIEN NU  PÅ  SVERIGEBESÖK

Hon sålde huset i Oxelösund och slog ner nya bopålar i Spanien.

– Inget jag ångrat, det är hemma nu, konstaterar Katarina Hoffman på tillfälligt besök i Sverige.

Här har hon dock kvar sin lastbil och ett litet lager varor som hon tänker testa intresset för på några marknader framöver. Läs mer.

Varken Widar Nord eller rätten köper Swedbanks hänvisning "bristande kundkännedom". Domstolen fastställde att uppsägningen var ogiltig. Läs mer

   SWEDBANK FÖRLORADE I                  TINGSRÄTTEN

      Fick inte säga upp Widar Nords betalkonto

 Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål. Ända från längst i söder   och hela vägen upp till nordligaste Sverige finns både salutorg och marknader som tillsammans   besöks av miljontals människor. Läs mer

   JO ANMÄLAN MOT FINANSINSPEKTIONEN

Finansinspektionen har i samlingsärende 21-9930 tagit emot ett stort antal   anmälningar från allmänheten som innefattar skarp kritik mot banker. Kritiken   riktas mot anmälda bankers ovilja att uppfylla de rättigheter som tillkommer   svenska konsumenter genom EU:s betalkontodirektiv implementerat den 1 juni   2017.  Läs mer.

  KRÄV ATT ALLA  MÅSTE TA           EMOT KONTANTER


14 september 2021. Ledamöter på väg till riksmötets öppnande i Riksdagshuset.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag


I min skrivelse till Riksdagens Ledamöter motiverar jag varför dom i motioner ska begära en lagändring som innebär att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt. Jag inleder skrivelsen så här:


DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN NÄRMAR SIG

Och jag tar mig friheten att med detta brev uppvakta dig med en vädjan att lägga en motion som kräver lagstiftning att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt som betalning för varor och tjänster, med bland annat följande motivering. Läs mer


   TINGSRÄTTENS LEDNING

          FÅR HÅRD KRITIK


De anställda på Tingsrätten är kritiska till   ledningens agerande och chefen avgår.

            Läs mer.

 

FÖR GAMMAL FÖR BANKENS TJÄNSTER

När en 75 årig far skulle överföra 5 000 kronor från sitt konto till sonens stoppades överföringen av banken då SEB:s säkerhetssystem spärrade faderns kontot.

Läs mer

FÖRETAGARE VILL HÖJA 

 KNALLARNAS HYROR

 

Företagare i Lomma hamn vill stoppa de marknadshandlare som

säljer mat från sina vagnar. Läs mer.