Anmälan mot Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) har i samlingsärende 21-9930 tagit emot ett mycket stort antal anmälningar från allmänheten innefattande skarp kritik mot i anmälningarna angivna banker. Kortfattat kan sägas att kritik riktas mot anmälda bankers ovilja att uppfylla de rättigheter som tillkommer samtliga svenska konsumenter genom EU:s betalkontodirektiv implementerat den 1 juni 2017. De till FI anmälda bankerna står samtliga under FI:s tillsyn och av FI:s rapportering kan konstateras att betydande vikt lagts vid efterlevnad av Penningtvättsdirektivet medan inte minsta vikt lagts för kontroll av anmälda bankers efterlevnad av de för konsumenter betydelsefulla Betalkontodirektivet. De anmälningar mot bankerna som lämnats in till FI i ärende 21-9930 har ett likalydande innehåll enligt följande;


 ” Anmälan om brott mot EU:s betalkontodirektiv riktad mot Swedbank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Skandiabanken, Danske Bank, Länsförsäkringar bank och Forex bank”


Inledning

Finansinspektionen (FI) konstaterar i sin rapport av den 16 december 2020 att det förekommit brister hos svenska banker i fråga om tillämpning av EU:s betalkontodirektiv när det gällt bankernas möten med kunder som önskat öppna betalkonto. FI betonar att det är av vikt att tydliggöra betalkontodirektivets regelverk i förhållande till penningtvättsregelverkets regler då många avslag av ansökningar om betalkonton skett med hänvisning till penningtvättsreglerna. Nu aktuell anmälan tar sikte på bankernas rätt att avsluta engagemang med hänvisning till bristande kundkännedom och de konsekvenser det medför den som drabbas av sådant beslut.

Grunder för anmälan

Svenska banker omfattas av ett avtalstvång gentemot samtliga konsumenter genom det så kallade betalkontodirektivet som infördes den 1 juni 2017. Bankerna är därmed tvingade att erbjuda betalkonto till alla efter principen att det som erbjuds en ska erbjudas alla. Endast i undantagsfall och när det enligt lagstiftaren föreligger ”särskilda skäl” har banken rätt att neka en kund att öppna betalkonto. Utöver själva kontot är bankerna skyldiga att se till så att kunden kan logga in på sitt konto digitalt samt har även rätt till ett betalkort knutet till kontot.


Ovannämnda bankers efterlevnad av betalkontodirektivet bör granskas och tydliga tillämpningsdirektiv bör anges. Kunder avvisas utan lagstöd och godtyckligt på grund av betalningsanmärkningar eller tidigare obetalda skulder. Bankkonton spärras och bankid:n blockeras när banken inte förstår varför en eller flera transaktioner har genomförts. En integritetskränkande och högst godtycklig tillämpning hos bankerna av penningtvättslagen har medfört att konton spärrats och bankid:n har blockerats. Med det givna resultatet att många tusen förlorat möjligheten att dels klara vardagsekonomin samt dels kunna identifiera sig digitalt.

Oönskade kunder utestängs med oklara och oprecisa förklaringen om att banken saknar tillräcklig kundkännedom. Sällan eller aldrig lämnas förklaring från bankerna vari bristerna består, något som i effektiv mening omöjliggör för den drabbade att överklaga beslutet.

Finansinspektionen har slagit fast att banken ska förstå syftet bakom varje enskild transaktion som kunden genomför. Något som bankerna tagit fasta på och gjort rovdrift av.

Varför ska bankerna behöva förstå bakgrunden och högst privata skäl till varför exempelvis familjemedlemmar hjälper varandra ekonomiskt? Gränsen för rätten till privatliv, rätten att förfoga över sin egen privata egendom och den personliga integriteten kränks dagligen av bankerna.

 


Bankerna har löst granskningsfrågorna genom att skapa insynsskyddade avdelningar, så kallade säkerhetsavdelningar. Här sitter anställda med den viktiga uppgiften att förstå och därmed avgöra bankkundens framtida öde. Utan att den granskade tillåts ta del av själva beslutsprocessen, det är nämligen omöjligt att ringa eller maila till säkerhetsavdelningen, all kommunikation med den granskade kunden sker vanligtvis brevledes. Besluten som meddelas är anonyma och visar vare sig namn eller befattning på den eller de som fattat beslut som för de flesta drabbade medför enormt ekonomiskt lidande.

 Betalkontodirektivet är en del av allas mänskliga fri- och rättigheter och när inskränkningar i så betydelsefulla rättigheter sker måste krav på rättssäkerhetsgarantier för den som inskränkningen riktar sig mot var högt ställda. Motsvarande de krav som anges i artikel 6 


Europakonventionen om rätten till rättvisa prövningar. Den potentiella risken för skada som bankernas godtyckliga och i allt väsentligt rättsosäkra tillämpning av betalkontodirektivets regelverk i förhållande till penningtvättsreglerna fäster inte bankerna minsta vikt vid. Trots att godtycket kan förgöra vanliga medborgares ekonomier och skapa livslånga lidande.

Istället förefaller det acceptabelt från bankernas sida att stora grupper kan komma att drabbas av stort ekonomiskt lidande om en beslutsfattare på bankens säkerhetsavdelning haft en dålig dag och inte lyckats förstå en förklaring tillräckligt väl för att tillräckligt god kundkännedom ska uppnås.

 Såsom privatperson omfattas du inte av bokföringsplikt och det kan inte förutsättas att kvitton från transaktioner som år bakåt i tiden ska behöva redovisas. Det framgår inte heller att man som bankkund enligt betalkontodirektivet ska besitta ett tillräckligt gott minne för att kunna komma ihåg varenda transaktion som genomförts ett par år tidigare. Dessutom ställs det inte heller språkkrav på bankkunder enligt betalkontodirektivet då man för att klara besvara bankernas kundkännedomsförfrågningar dels måste behärska språket och dels måste förstå vikten av att i tid besvara förfrågan.


Hemställan

Det hemställs om att FI utreder ovanstående angivna missförhållanden och tillser att rättssäkerheten kring betalkontodirektivet skärps på sådant sätt att de brister som framgår av anmälan omgående avhjälps.” FI har brustit vid sin tillsyn av anmälda bankers efterlevnad av Betalkontodirektivet. De brister som kan påvisas är så omfattande att det hemställs om att Justitieombudsmannen utreder missförhållanden vid FI och uttalar allvarlig kritik mot FI.

Till första sidan